AKTUALNOŚCI

 • 2013-07-16 14:42:51
 • 2013-07-16 14:40:42
 • 2013-07-16 14:35:33
 • 2013-07-05 13:55:25
 • 2013-07-04 11:13:44

  Pierwszy dzień Festiwalu za nami...

  Zobaczcie foto relację ze spotkania z Harmonia Sacra...


  >> GALERIA <<

  czytaj więcej...
 • 2013-06-26 22:39:32
 • 2013-06-18 10:21:51

  Koncert Inauguracyjny - 3 lipca (środa), godz. 19.30 - Kościół św. Trójcy (Klasztor Klarysek)

  Ad hymnos, ad cantus! Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego dzieła wszystkie

  Harmonia Sacra, kier. art. Marcin Szelest

  Stanisław Sylwester Szarzyński to jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich drugiej połowy XVII wieku, ale i postać bardzo tajemnicza. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie działał, nie­znane są dokładne daty jego życia, a większość znanych przed II wojną światową rękopisów jego utworów uległa zniszczeniu. Koncert ten będzie niezwykle rzadką okazją usłyszenia nie tylko kilku najbardziej znanych kompozycji tego twórcy, ale również dzieł współcześnie nie­mal nigdy nie wykonywanych. Wszystkie znane utwory Szarzyńskiego, przygotowywane przez Marcina Szelesta do wydania w serii „Monumenta musicae in Polonia”, zabrzmią w Starym Sączu po raz pierwszy w kształcie możliwie bliskim pierwotnemu, na trzy lata przed planowaną promocją nowej edycji nutowej.

  czytaj więcej...
 • 2013-06-18 10:35:44

  Koncert 4 lipca (czwartek), godz. 19.30 - Kościół św. Elżbiety

  Muzyka instrumentalna w siedemnastowiecznej Polsce.

  The Parley of Instruments Renaissance Violin Band (Wielka Brytania), dyr. Peter Holman


  Nie tylko powszechnie znane kompozycje Adama Jarzębskiego i Marcina Mielczewskiego, ale również włoskie canzony z olbrzymiego zbioru tabulatury pelplińskiej, zdekompletowane i zrekonstruowane na nowo fantazje Mikołaja Zieleńskiego, zachowane w Anglii fantazje Dio­medesa Cato, syna włoskich emigrantów o greckim rodowodzie, a także utwory wybitnego włoskiego organisty na służbie Zygmunta III Wazy Tarquinia Meruli zabrzmią po raz pierwszy w Polsce na renesansowych instrumentach smyczkowych. The Parley of Instruments, działa­jący pod dyrekcją wybitnego znawcy tego repertuaru i instrumentarium Petera Holmana, należy do zaledwie kilku na świecie zespołów używających pełnego zestawu renesansowych skrzypiec, altówek i instrumentów basowych. Swoimi koncertami i nagraniami zrewolucjoni­zował wizję brzmieniową muzyki przełomu renesansu i baroku. Koncert będzie niezwykłą okazją usłyszenia znanych i nieznanych utworów pierwszej połowy XVII wieku w wykonaniu tego rzadko goszczącego w Polsce zespołu.

  czytaj więcej...
 • 2013-06-18 12:21:48

  Koncert 5 lipca (piątek), godz. 19.30 - Kino SOKÓŁ

  Na warszawskim dworze Augusta II

  Cantate.fr (Polska/Francja), kier. art. Stefan Plewniak

  W pierwszej połowie XVIII stulecia, w czasach unii personalnej łączącej Polskę z Saksonią, muzycy dworu drezdeńskiego często gościli w Warszawie, a repertuar rozbrzmiewający w pałacu króla Augusta II był prawdziwie kosmopolityczny. Wykonywano tam na przykład fran­cuskie kantaty świeckie na głosy solowe z towarzyszeniem instrumentów – utwory niezwykle barwne i wyrafinowane, wymagające wielkiego kunsztu wokalnego i wrażliwości na językowe niuanse. Dzisiaj również repertuar ten rzadko gości w Polsce, stąd koncert polsko-francu­skiego zespołu specjalizującego się w wykonywaniu tej pięknej muzyki, przygotowany spe­cjalnie na zamówienie starosądeckiego festiwalu, będzie jego niewątpliwą atrakcją. 

  czytaj więcej...
 • 2013-06-18 12:35:45

  Koncert 6 lipca (sobota), godz. 19.30 - Kościół św. Trójcy (Klasztor Klarysek)

  Muzyka na instrumenty klawiszowe z klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu

  Maria Erdman (klawikord), Ewa Mrowca (klawesyn), Krzysztof Urbaniak (pozytyw)

  Wśród muzykaliów klasztoru starosądeckich klarysek znajduje się osiemnastowieczny rękopis zawierający muzykę na instrumenty klawiszowe. Zawiera on niemal sto utworów różnego pochodzenia: obok zidentyfikowanych kompozycji twórców włoskich i niemieckich kryć się może również muzyka polska, być może nawet powstała w klasztorze w Starym Sączu. Ręko­pis ten jest więc wymownym świadectwem europejskiego wymiaru kultury muzycznej w mieście przed ponad dwustu laty. Muzyka w nim zawarta mogła służyć nie tylko celom litur­gicznym, ale również pedagogicznym lub czysto rekreacyjnym. Dlatego reprezentatywny wy­bór kompozycji pochodzących ze starosądeckiego manuskryptu zostanie wykonany przez wybitnych polskich artystów na trzech historycznych instrumentach klawiszowych.

  czytaj więcej...
 • 2013-06-18 12:39:29

  Koncert 7 lipca (niedziela), godz. 19.30 - Kościół św. Elżbiety

  U progu romantyzmu – polska muzyka religijna Franciszka Lessla

  Capella Cracoviensis, dyr. Jan Tomasz Adamus

  Franciszek Lessel, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów początków XIX wieku, był uczniem wielkiego Josepha Haydna. Znany jest dzisiaj przede wszystkim jako twórca mu­zyki instrumentalnej, która zyskuje sobie coraz większą popularność. Finałowy koncert festi­walu przypomni jego dwa dzieła religijne do tekstów polskich: Kantatę na dzień św. Cecylii oraz Mszę B-dur. Obydwa utwory, przygotowane specjalnie do wykonania w Starym Sączu z rękopisów znajdujących się na Jasnej Górze, zabrzmią po raz pierwszy na historycznych in­strumentach dętych towarzyszących zaledwie kwartetowi śpiewaków. Capella Cracoviensis, czołowa krakowska orkiestra mająca tradycyjnie ścisły związek ze starosądeckim festiwalem, wpisuje się swoim wykonaniem w nurt powrotu nie tylko do dawnego instrumentarium, ale i do historycznej obsady wokalnej, rezygnując z użycia chóru w muzyce pisanej – jak świadczą manuskrypty – dla zespołu solistów.

  czytaj więcej...
 • 2013-06-17 15:38:01

  Dyrektor Artystyczny Festiwalu o jego tegorocznej edycji

  Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej ma w tym roku jubileuszową, trzydziestą piątą edycję. Był niegdyś estradą garstki zapaleńców próbujących wskrzesić zapomniane dzieła sprzed wieków, świadkiem rodzącego się w Polsce ruchu wykonawstwa muzyki dawnej na historycznych instrumentach. W Starym Sączu można było usłyszeć utwory najbardziej znane i kompozycje wydobywane z zapomnianych przez stulecia rękopisów, wykonywane przez artystów polskich i zagranicznych na instrumentach dawnych i współczesnych. 

  czytaj więcej...
 • 2013-06-17 14:48:10

  Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej - najstarsza impreza tego typu w Polsce

  Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej to najstarsza tego typu impreza w Polsce istniejąca od 1975 roku. Pierwsze edycje Festiwalu były dziełem Stanisława Gałońskiego, absolwenta dyrygentury Akademii Muzycznej w Krakowie i twórcy zespołu Capella Cracoviensis. Jednak, jak podają liczne źródła, faktyczną pomysłodawczynią Festiwalu była jego żona, Bogna Gałońska, która wraz z grupą miejscowych entuzjastów, wspieranych przez władze, przełożoną konwentu Klarysek i proboszcza miejscowej parafii podczas urlopu w niedaleko położonych Barcicach w roku 1973 opracowała pierwszą koncepcję festiwalową. Dzięki poparciu ówczesnych władz Krakowa i Nowego Sącza, a także ogromnemu zainteresowaniu wszystkich mieszkańców Starego Sącza, pierwszy Festiwal Muzyki Dawnej miał miejsce już w niecałe dwa lata później.

  czytaj więcej...
 • 2013-06-17 14:24:32

  Omnia Beneficia

  W związku ze zbliżającymi się obchodami Tysiąclecia Chrztu Państwa Polskiego przypadającymi w roku 1966 rozpoczęto prace badawcze i poszukiwania źródeł dziejów polskiej kultury. Do tej akcji włączyli się również muzycy i muzykolodzy. Rozpoczęły się poszukiwania i badania staropolskiej muzyki na terenie całego kraju, które przyniosły zaskakujące wyniki. W archiwach, bibliotekach kościelnych, a nawet na strychach odnaleziono nieznane zabytki, których istnienia nikt się nie spodziewał. Znaleziska te zmieniły wiele dotychczasowych poglądów na temat dziejów muzyki polskiej. Jednym z największych odnalezionych skarbów były zbiory klasztoru klarysek w Starym Sączu. Właśnie tam odnaleziono w oprawach starych ksiąg liturgicznych zagadkowe skrawki pergaminowych rękopisów, użytych jako introligatorskie wyklejki. Okazało się, że skrywają w sobie najdawniejsze zapisy bardzo cennych dwugłosowych motetów łacińskich, które wywodzą się ze szkoły Notre-Dame - wiodącego średniowiecznego ośrodka muzycznego. Najprawdopodobniej stanowiły one część wiana wniesionego do klasztoru przez świętą Kingę, wielką miłośniczkę muzyki.

  czytaj więcej...
 • 2013-05-20 18:01:24

  Program jubileuszowego XXXV Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

  35. edycja Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej ma na celu wielorakie zaprezentowanie muzyki polskiej w tej właśnie szerokiej perspektywie. Kompozytorzy polscy (często zresztą wykształceni za granicą) sąsiadować będą z tymi, którzy w Polsce działali, oraz z tymi, których muzykę w Polsce wykonywano. Nieprzypadkowy jest też dobór wykonawców: artyści polscy wspólnie z zagranicznymi zaprezentują europejski wymiar kultury w dawnej Rzeczypospoli­tej; artyści zagraniczni wykonywać będą muzykę polskich kompozytorów. Jak przed wiekami, tak i dziś Polska jest częścią wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego, do którego wnosiła i nadal wnosi istotny wkład.

  czytaj więcej...

Biuro Festiwalu

 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari

w Starym Sączu

Punkt Informacji Turystycznej

Rynek 5

 

tel. 18/446-18-58

e-mail: wstarymsaczu@gmail.com 

 

O mieście

 

Zajrzyj do Punktu Informacji Turystycznej w naszym mieście!

 

Forum dyskusyjne

Strona główna

 

Omnia beneficia…
 

Konduktus 4-głosowy - manuskrypt z biblioteki Klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu (pocz. XIV w.), jak wskazują wszelkie okoliczności napisany w Starym Sączu. Kompozycja wokalna z tekstem łacińskim o charakterze liturgicznym, w formie ukształtowanej w szkole śpiewaczej przy katedrze Notre -Dame w Paryżu (XII-XIII w.). W przeciwieństwie do organum, konduktus nie opiera się na melodii chorału gregoriańskiego, znamionuje go równouprawnienie głosów i większa samodzielność melodyczna. Omnia beneficia… uchodzi za najstarszy zabytek polskiej muzyki polifonicznej. Zrekonstruowany utwór pełni rolę hejnału starosądeckiego festiwalu. (fot. arch. klasztorne) 

Pozytyw przenośny (prototyp organów) dwuczęściowy, zwany pozytywem Kuntza, zbudowany w 1590 r. w Norymberdze, skąd trafił do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu. (fot. arch. klasztorne)